Stadgar för Enneagramföreningen i Sverige

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Enneagramföreningen i Sverige.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål att främja Enneagrammets användning i Sverige. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att

 • Fungera som nätverk för kunskapsutbyte och samarbete mellan medlemmar
 • Vara ansluten till International Enneagram Association (IEA).
 • Bidra till kollegial utveckling och kunskapsöverföring.
 • Värna om att IEA:s etiska riktlinjer följs.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Den styrs i enlighet med demokratiska principer och utgår från alla människors lika värde.

Alla människor som delar vår värdegrund ska ha rätt att vara aktiva i föreningen, på lika villkor. Diskriminerande agerande får inte förekomma bland våra förtroendevalda eller anställda, vare sig i eller utanför föreningen.

Föreningen har att utveckla sin uppgift inom ramen för detta ändamål.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 4 Föreningens stiftare

När föreningen bildas finns det en möjlighet att bli en av föreningens stiftare genom att erlägga ett bidrag till föreningen på 1 000 SEK. Möjligheten kommer endast att erbjudas vid föreningens bildande.

§ 5 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som betalar den årliga medlemsavgiften, verkar för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§ 6 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 7 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, som väljs av årsmötet och de antal övriga ledamöter jämte ersättare som föreningen beslutar, dock minst fyra ledamöter.

Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar för två år i sänder, på så sätt att halva antalet är i tur att avgå varje år.

§ 8 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avger mötesordföranden utslagsröst. I fråga om personval eller då mötesordföranden inte är röstberättigad används som utslagsgivare i stället lottning.

Föreningens firma tecknas av styrelsen, två i förening, ordförande och ledamot som därtill utses, på belopp över 10 000 kr. Belopp under kan tecknas enskilt av ordförande eller kassör.

§ 9 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 30 april.

§ 10 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast en månad före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar/ före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
 11. 11. Val av ordförande för en tid av 2 år
 12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år
 13. Val av revisor samt suppleant.
 14. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet, eller enskild medlem – minst en månad för årsmötet – föreslagit till behandling.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötet avslutas

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Vid föreningens och styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Eventuell avvikande mening ska antecknas i protokollet. Protokollet ska justeras av två vid sammanträdet närvarande justeringspersoner. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte. För besluta krävs minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges, såväl av medlem som av styrelsen.

§ 16 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd årsavgift återbetalas ej.

§ 17 Föreningens talan

Föreningens talan föres av styrelsen eller av person utsedd av styrelsen.

§ 18 Tvist

Vid tvist om hur dessa stadgar ska tolkas gäller styrelsens mening till dess föreningsmöte avgjort frågan.

§ 19 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§ 20 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål som beslutas av styrelsen.

Har du spanat in medlemsrummet?

>